Kjære Biltunet kunde!

Koronaviruset pregar alle sine kvardagar og det er ein krevjande periode me er i. Me deltek alle i ein felles dugnad for å avgrensa smitta. Det er no me må visa omsorg og ta vare på kvarandre, og det gjer me ved å unngå kontakt. Biltunet følgjer situasjonen tett. Basert på gjeldene tilrådingar frå styresmaktene har me tatt nødvendige grep for å redusera smittefaren. Me vil her informera korleis desse tiltaka påverkar deg som kunde

Opningstider

Styresmaktene definerar delar av verksemda vår som samfunnskritisk, då me hjelper å bidrar til å halda oppe viktige transporttenester. I tråd med desse retningslinjene har både verkstad og sal vanlege opningstider.
Autoshop er stengd frå og med 17.03.

Privatpersonar kan bestilla varer på e-post: autoshop@biltunet.no

Generelle tiltak for Biltunet:

 • Handhelsing blir unngått, men me møter deg med eit smil og held anbefalt avstand
 • Biltunet har gode rutiner for regelmessig og grundig handvask
 • Dei tilsette brukar hanskar når dei handterer kundebilar
 • Karantenereglane knytt til våre tilsette av helsmyndighetene blir overhalde

For deg som har kjøpt eller ønsker å kjøpa bil

Tiltak ved prøvekøyring:

 • Demobil blir desinfisert grundig etter kvar prøvekøyring og prøvesitting
 • Nyklane blir desinfisert både før og etter prøvekøyring
 • Me nyttar hanskar og beskyttelsestrekk ved behandling av bilen

Tiltak ved utlevering av bil:

 • Bilen blir desinfisert på alle kontaktflater før utlevering
 • Nykkelsettet blir òg desinfisert
 • Me nyttar hanskar og beskyttelsestrekk ved behandling av bilen
 • For å få ei så rask utlevering som mogleg ber vi deg setja deg godt inn i informasjonen me sender deg på førehand
 • Det vil dessverre ikkje vera mogleg å ha ein vanleg gjennomgang der me sit saman i bilen

Har du bestilt bil – men har ikkje moglegheit til å henta bilen hos forhandlar?
Me legg til rette utlevering av bilen til kundar, og er fleksible for å løysa situasjonar som gjer det vanskeleg å gjennomføre utlevering som planlagt. Ring oss på 56 52 08 00  eller send e-post til post@biltunet.no, så høyrer du frå oss snarast.

Verkstaden – ei viktig rolle

Du har nok merka at bilen speler ei stor rolle i den spesielle kvardagen me er i. Då er det ekstra viktig å sørga for at bilen fungerer optimalt utan uforutsette hendingar. Følg serviceintervallet som vanleg. Og kontakt oss dersom det skulle vera noko. Under kan du lesa korleis me går fram i samband med verkstadstime.

Tiltak ved verkstadstime:

 • Me bruker hanskar når me handterer bilen din
 • Bilen desifiserast før og etter verkstadstenesta
Eg har bestilt time på verkstad – men har ikkje moglegheit til å møta som avtalt

Er du i karantene eller opplever symptom? Me er behjelpelege og er fleksible for å løysa situasjonar som gjer det vanskeleg å gjennomføra verkstadstime som avtalt. Ring oss på 56 52 08 00  eller send e-post til post@biltunet.no, så finn me ein måte å løysa det på

Bilen min er ferdig – men eg har ikke moglegheit til å hente som avtalt.

Pga. Sterkt redusert bemanning har me dessverre ikkje moglegheit til heimkøyring av bil. Då ber me deg kontakte familie, vener eller kjente for å få hentet bilen din. Dersom dette ikkje let seg gjere, kontakter du oss på tlf 56 52 08 00  eller sender ein e-post til post@biltunet.no, så vert me einig om ei løysing.

Me oppmodar generelt alle besøkande om å følgja råda som styresmaktene gir om god og hyppig handhygiene og halda avstand til kvarandre, men det er òg viktig for oss og stå saman i ei vanskeleg tid. Ikkje nøl med å ta kontakt om det er noko me kan bidra med framover

Hilsen

Nils Klette
For more information, please, click free slots cleopatra
Daglig leder Biltunet

Tips til god håndvask. Slik vaskar vi hendene på Bilunet

Ein liten video for å hjelpa dei minste med håndvasken